STANOVY SDRUŽENÍ


Název: Sdružení za obnovu vesnice

Cíl činnosti: Obnova kulturního a společenského života, obnova českých národních tradic a zvyklostí na vesnici. Obnova a zachování historických a kulturních památek a pamětihodností vesnice.

Orgány sdružení: Výbor sdružení.
Výbor sdružení tvoří předseda, jednatel a pokladník.

Ustanovení výboru: Volbou členů výboru na členské schůzi. K zvolení je potřeba nadpoloviční většina všech členů sdružení. Volba členů výboru se provádí jednou za dva roky.

Funkcionáři určení jednat jménem sdružení: Předseda a jednatel sdružení.

Práva a povinnosti člena sdružení:
  1. Každý člen sdružení má právo zúčastnit se všech akcí a činnosti sdružení. Má právo volit a být volen do výboru sdružení. Má právo podávat návrhy a připomínky na členských schůzích.
  2. Každý člen má povinnost platit pravidelně členský příspěvek, účastnit se dle možností činnosti a členských schůzí sdružení

Zásady hospodaření: Sdružení získává finanční prostředky
  1. vlastní členské příspěvky pravidelné (určí členská schůze) a vlastní členské příspěvky nepravidelné (dobrovolné)
  2. sponzorské a finanční dary od právnických a fyzických osob

Finance spravuje pokladník sdružení.


Právo disponovat s finančními prostředky sdružení má výbor sdružení v omezené míře sám, ve větších finančních výdajích pouze pověřením členské schůze, usnesením v zápise z této schůze.

Každé dva roky předkládá výbor sdružení na členské schůzi souhrnou zprávu o hospodaření za předešlé období.

Sídlo sdružení: Svojšín 22, PSČ 349 56